Kurs instruktora pływania

do ustalenia r.                            
–                                           Łódź
Instytut Edukacji i Sportu w Olsztynie podjął współpracę z Wydziałem Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Kurs instruktora pływania:

 • upoważnia do samodzielnego prowadzenia zajęć,
 • przygotowuje i uprawnia do pracy na basenach i pływalniach, w hotelach i ośrodkach spa, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, na obozach wypoczynkowych oraz koloniach,
 • osoby po pozytywnym zdaniu egzaminu mogą otworzyć własną szkółkę w formie działalności gospodarczej oraz prowadzić zajęcia z dziećmi, młodzieżą jak i z dorosłymi,
 • pozyskana wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne na kursie pozwalają odświeżyć i usystematyzować wiadomości dla osób prowadzących już zajęcia,

Kursy pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Kurs akredytowany przez Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty.
Program kursu zatwierdzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Kursy organizowane będą po zebraniu się minimalnej liczby uczestników (15 osób)
Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę oraz umiejętności.

Ukończenie kursu, zdanie egzaminu praktycznego i teoretycznego oraz frekwencja min. 90% jest podstawą do nadania uprawnień zawodowych instruktora i upoważnia do samodzielnego prowadzenia zajęć na pływalniach, basenach, klubach itp.

Informacje dodatkowe:

 • o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłata zaliczki,
 • na kursie niezbędny jest strój kąpielowy, ręcznik itp.,
 • istnieje możliwość wpłaty ratalnej za szkolenie,
 • możliwe jest finansowanie kursu przez Powiatowe/Miejskie Urzędy Pracy, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp. (osoby bezrobotne, osoby niepełnosprawne),
 • wszelkie szczegółowe informacje dotyczące szkolenia przekazywane są telefonicznie i e-mailowo,
 • kursanci objęci są ubezpieczeniem NNW na czas trwania szkolenia
Planowana kadra kursu instruktora rekreacji ruchowej w specjalności pływanie:
Wielisław Kostrzewski
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Trener pływania II klasy. Specjalista nauki pływania sportowego i rekreacyjnego. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe z dorosłymi i dziećmi.
Julita Konarska
absolwentka studiów na kierunku wychowanie fizyczne, instruktor sportu w specjalności pływanie, ratownik WOPR, ukończyła warsztaty szkoleniowe w zakresie „Senior Aqua i Aqua Fitness”, „PFS Aqua Prenatal Instruktor”, „Aqua
Aerobiku”
Zdzisław Czaplicki
Doktor nauk wychowania fizycznego, absolwent AWF Warszawa, dyrektor Instytutu Edukacji i Sportu, instruktor lekkiej atletyki, instruktor pływania.
 Wymagane dokumenty:
Do formularza zgłoszeniowego (przesłanego e-mailem lub drogą pocztową najpóźniej do 21 maja 2018 r.) należy dołączyć:1. Potwierdzenie wpłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości 300 zł. Wpłat proszę dokonywać w biurze Instytutu bądź na konto: Instytut Edukacji i Sportu, Alior Bank 72 2490 0005 0000 4530 5291 3450, tytułem: nazwa kursu + imię i nazwisko
2. Kserokopię lub skan dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia (np. kserokopia świadectwa, dyplomu ukończenia szkoły wyższej). Nie akceptujemy zdjęć dokumentów! W przypadku posługiwania się innym nazwiskiem, niż te które widnieje na dokumencie, należy również dostarczyć kserokopię dowodu osobistego.
3. Oświadczenie o stanie zdrowia – Załącznik 1 do formularza (wypełniony i podpisany odręcznie) lub zaświadczenie lekarskie (od lekarza sportowego lub I-go kontaktu). Honorowane są również: ksero aktualnych badań lekarskich z pracy (dotyczy tylko nauczycieli wychowania fizycznego) lub aktualna książeczka zdrowia sportowca.
4. 2 zdjęcia legitymacyjne na jasnym tle (rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm)
5. Odręcznie podpisany regulamin kursów, warsztatów i szkoleń realizowanych w Instytucie Edukacji i Sportu – Załącznik 2 do formularza oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik 3.
Zapisy
Informacje i Zapisy
tel./faks: 89 542 62 68
tel. Kom. 513 017 019
ul. Warmińska 27 p.105
10-544 Olsztyn

Warunki uczestnictwa
 • Ukończone minimum 18 lat,
 • Dobry stan zdrowia,
 • Wykształcenie średnie.

Plakat

 


Informację
Chcesz wiedzieć o nowych kursach
Wpisz adres e-mail

[FM_form id=”2″]


Formularze do pobrania

 


Wybrane kursy

Kurs na trenera
tenisa

Zapraszamy na kurs
instruktora tenisa

Instruktor
kajakarstwa

Zostań instruktorem
kajakarstwa